ÚvodPrieskumPodmienky a pravidlá prieskumuVíťaz

Preambula

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže pod názvom „Prieskum používania Edičného katalógu vydavateľstva AITEC “ (ďalej len Súťaž) a je jediným záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto Súťaž (ďalej len „Štatút“). Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.

1. Vyhlasovateľ Súťaže

1.1. Vyhlasovateľom a organizátorom Súťaže je vydavateľstvo AITEC, s. r. o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava, korešpondenčná adresa Ráztočná 19, 821 07 Bratislava, IČO: 43829171, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 49613/B (ďalej len „Vyhlasovateľ “).

1.2. Zabezpečenie a administráciu výhry realizuje:

 • vydavateľstvo AITEC, s. r. o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava, korešpondenčná adresa Ráztočná 19, 821 07 Bratislava IČO: 43829171, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 49613/B.

2. Cieľ Súťaže

2.1. Cieľom Súťaže je:

 • v rámci prieskumu formou dotazníka získať:
  • informácie o dosahu printového Edičného katalógu (ďalej len „katalóg“),
  • informácie o spokojnosti zákazníkov s obsahom katalógu,
  • informácie o preferenciách zákazníkov ohľadom dostupnosti a distribúcie katalógu,
  • podpora a propagácia produktov Vyhlasovateľa.

3. Trvanie Súťaže

3.1. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období od 15. 9. 2022 (08:00:01 SELČ) do 15. 10. 2022 (23:59:59 SELČ) pre výhru uvedenú v čl. 6. ods. 6.1. tohto Štatútu. Vyhodnotenie Súťaže formou žrebovania prebehne na korešpondenčnej adrese Vyhlasovateľa dňa 25. 10. 2022.

4. Účastníci Súťaže

4.1. Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ku dňu prihlásenia sa do Súťaže dovŕšila vek 18 rokov a je spôsobilá na právne úkony,
 • má pracovný vzťah v rámci siete škôl a školských zariadení na území Slovenskej republiky ako pedagogický zamestnanec na 1. stupni ZŠ,
 • splní pravidlá tejto Súťaže,
  (ďalej len „Súťažiaci“).

4.2. Zo Súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi a osoby, ktoré  sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely Súťaže a určenie výhercov Súťaže, ako aj osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

4.3. Zo Súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá sa do Súťaže zapojila v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami podľa tohto Štatútu alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej hry.

4.4. Ak sa do Súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle Štatútu, bude zo Súťaže automaticky vylúčená.

5. Pravidlá a predmet Súťaže

5.1. Súťažiacim sa môže stať každý v zmysle článku 4. tohto Štatútu, kto v období konania Súťaže podľa článku 3. vyplní a odošle elektronický dotazník o prieskume používania Edičného katalógu vydavateľstva AITEC, najneskôr do termínu 15. 10. 2022 odpovie na otázky uvedené v elektronickom dotazníku a pravdivo uvedie svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, telefonický kontakt a adresu. Každý účastník Súťaže sa do Súťaže môže zapojiť iba jedenkrát, t. j. každý účastník Súťaže môže vyplnený dotazník odoslať Vyhlasovateľovi iba raz.

5.2. Dotazník bude zverejnený v elektronickej podobe na adrese: https://sutaze.aitec.sk/, odkiaľ ho budú účastníci Súťaže odosielať Vyhlasovateľovi.

5.3. Do Súťaže budú zaradené len úplne vyplnené elektronické dotazníky, ktoré nijakým spôsobom neurážajú verejnosť a účastníkov Súťaže. O zaradení do Súťaže bude účastník Súťaže informovaný v potvrdzujúcej správe, zaslanej účastníkovi Súťaže na ním uvedenú e-mailovú adresu.

5.4. Vyhlasovateľ nezodpovedá za skutočnosť, že Súťažiaci uvedie nesprávne alebo neúplné údaje a z tohto dôvodu ho nebude možné zaradiť do Súťaže, resp. kontaktovať pre účely oznámenia a prevzatia výhry.

5.5. V prípade, že výhercom bude osoba vylúčená zo Súťaže v zmysle podmienok stanovených v článku 4., bod 4.2. a 4.3. tohto Štatútu, alebo sa zistí, že do Súťaže nebola zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhercom sa stane osoba, ktorá bola vyžrebovaná ako náhradník.

5.6. Každý súťažiaci zapojením do Súťaže vyjadruje svoj súhlas s pravidlami a podmienkami Súťaže stanovenými týmto Štatútom. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neodovzdať alebo odobrať výhru v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto Štatútu.

6. Výhra v Súťaži

6.1. Výhrou v Súťaži je Darčekový poukaz na Víkendový pobyt pre 2 osoby na 2 noci vo WELLNESS HOTEL DIPLOMAT****, Rajecké Teplice v hodnote 350,- EUR. V cene výhry je zahrnuté ubytovanie pre 2 osoby na 2 dni vo WELLNESS HOTEL DIPLOMAT****, polpenzia (2x raňajky a 2x večera), voľný vstup do Wellness & Relax centra a Kardio Fitness zóny, 10% zľava na wellness procedúry, 1x káva alebo čaj/osoba, 1x hodina billiardu/izba; župan a papuče na izbe, parkovanie a Wifi pripojenie. Platnosť poukazu je do 30. 6. 2023 (poukaz je možné využiť mimo jesenných prázdnin, Vianoc, Silvestra a Veľkej noci).

6.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhry v porovnateľnej kvalite a cene.

6.3. Za zdanenie vecnej výhry zodpovedá výherca. Výhra je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zároveň odvodu do zdravotnej poisťovne. Výnimkou je výhra v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. Hodnotu výhry oznámi Vyhlasovateľ výhercovi spolu s oznámením o výhre. Vyhlasovateľ nezodpovedá  za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu.

6.4. Súťažiacim nevzniká nárok na výhru len samotnou ich účasťou v Súťaži podľa tohto Štatútu. Výhru z tejto Súťaže nemožno podľa § 845 Občianskeho zákonníka vymáhať súdnou cestou. Výhra nemôže byť poskytnutá alternatívne, napr. peňažnou formou, pričom Súťažiaci nemôže požadovať vydanie inej výhry, výhry vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve.

6.5. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu.

6.6. Výherca najneskôr do 48 hodín od odoslania správy Vyhlasovateľa o jeho vyžrebovaní písomne na e-mailovú adresu sutaze@aitec.sk Vyhlasovateľovi potvrdí, že má o výhru záujem.

6.7. Vyhlasovateľ nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v Súťaži.

7. Výherca Súťaže a odovzdanie výhry

7.1. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle Štatútu a žrebovanie výhercu vykonajú dvaja zamestnanci Vyhlasovateľa Súťaže. Každý Súťažiaci bude zaradený do žrebovania o cenu len raz.

7.2. Zo všetkých Súťažiacich, ktorí splnili podmienky uvedené v tomto Štatúte a ktorým bola zaslaná potvrdzujúca správa Vyhlasovateľa o zaradení do Súťaže, vyžrebuje Vyhlasovateľ za pomoci osobitného žrebovacieho softvéru zaručujúceho náhodnosť výsledkov žrebovania na neverejnom žrebovaní v mieste jeho korešpondenčnej adresy pod dohľadom dvoch zamestnancov Vyhlasovateľa 1 výhercu ceny, ktorý v stanovenom čase riadne vyplnil a odoslal dotazník o prieskume používania Edičného katalógu vydavateľstva AITEC.

7.3. Vyžrebovaný bude aj jeden náhradník pre prípad, že vyžrebovaný výherca nesplní ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto Štatútom alebo v prípade, že výherca do 48 hodín od odoslania oznámenia o jeho vyžrebovaní Vyhlasovateľovi písomne nepotvrdí, že má o výhru záujem, prípadne ak výhru odmietne, resp. ak si výhru neprevezme.

7.4. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude spĺňať ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto Štatútu alebo ak náhradník do 48 písomne Vyhlasovateľovi nepotvrdí, že má o výhru záujem, výhru odmietne alebo si ju neprevezme, Vyhlasovateľ uskutoční dodatočné jedno kolo žrebovania v náhradnom termíne, pričom ak by sa aj napriek dodatočnému kolu žrebovania nepodarilo výhru odovzdať výhercovi či náhradníkovi, tak výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa.

7.5. Žrebovanie sa uskutoční 25. 10. 2022, pričom výherca, resp. náhradník výhercu, bude na webovom sídle vyhlasovateľa oznámený bezodkladne po žrebovaní, a to uvedením jeho krstného mena a mesta, ktoré uviedol pri vypĺňaní dotazníku.

7.6. Výherca bude o výhre oboznámený Vyhlasovateľom Súťaže prostredníctvom e-mailu, zaslaného na adresu uvedenú Súťažiacim pri vypĺňaní kontaktných údajov a dotazníka, za účelom dohodnutia odovzdania výhry najneskôr do 28. 10. 2022.

7.7. Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne, zaslaním doporučenou zásielkou vo forme poukazu prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou spoločnosťou do 10 pracovných dní od odoslania oznámenia o výhre, podľa toho, ako sa výherca s Vyhlasovateľom dohodne. Za správnosť vyplnených údajov na odovzdanie výhry zodpovedá Súťažiaci. Výherca je povinný v prípade osobného odovzdania výhry predložiť zástupcovi Vyhlasovateľa doklad preukazujúci jeho totožnosť.

7.8. Vyhlasovateľ nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie, zničenie alebo odcudzenie výhry, ku ktorej došlo po odovzdaní výhry Slovenskej pošte alebo kuriérskej službe na doručenie výhercovi.

7.9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre účasť v Súťaži boli splnené alebo nie. Výhru nemôže vyhrať Súťažiaci, ktorý čo i len čiastočne nesplnil podmienky účasti v Súťaži.

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov

8.1. Súťažiaci ako dotknutá osoba udeľuje Vyhlasovateľovi dobrovoľný a vážny súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov ktorými sú údaje poskytnuté pri vypĺňaní  elektronického dotazníka ako kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt a adresa, vrátane zverejnenia výsledkov Súťaže.

8.2. Súťažiaci udeľuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 8.1. za účelom evidencie účastníkov Súťaže, realizácie Súťaže,  vyhodnotenia Súťaže, kontaktovania výhercu Súťaže a odovzdania výhry, ďalej za účelom plnenia si svojich zákonných povinností a informovania súťažiacich o novinkách, zľavách a akciách Vyhlasovateľa. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

8.3. Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú (ak dotknutá osoba neodvolá súhlas skôr) na dobu trvania Súťaže a vyhodnotenia Súťaže, najdlhšie však na dobu (1) roku odo dňa ukončenia Súťaže.

8.4. Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

8.5. Súťažiaci bol informovaný a berie na vedomie svoje práva, ktoré mu vyplývajú z Nariadenia a Zákona, najmä, nie však len:

 • právo na odvolanie súhlasu,
 • právo na poskytnutie informácií,
 • právo na prístup k osobným údajom,právo na obmedzenie súhlasu spracúvania,
 • právo na vymazanie (právo na zabudnutie),
 • právo na opravu.

8.6. Súťažiaci vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé a že sú Vyhlasovateľovi poskytnuté dobrovoľne a vážne.

8.7. Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov. Kontakt na zodpovednú osobu je prostredníctvom e-mailu: osobne.udaje@aitec.sk.

8.8. Bližšie informácie o právach a podmienkach ochrany osobných údajov nájdete na internetovej stránke https://www.aitec.sk/podmienky-pre-spracovanie-osobnych-udajov.

8.9. Vyhlasovateľ nerealizuje cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín, nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Vyhlasovateľ, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie.

9.2. Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká, záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vyhlasovateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s výhrou alebo plnením podmienok tohto Štatútu. Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s výhrou, s nesprávnymi údajmi poskytnutými Súťažiacim alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, resp. nevyužitím výhry.

9.3. Súťažiaci zapojením do Súťaže súhlasí a vyhlasuje, že Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

9.4. Vyhlasovateľ Súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je nijako sponzorovaná, schvaľovaná ani riadená Facebookom a nie je s Facebookom nijako spojená.

9.5. Na zaradenie do Súťaže ani na výhru nie je právny nárok.

9.6. Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

9.7. Propagácia Súťaže a oznámenie o trvaní Súťaže sa uskutoční prostredníctvom sociálnych sietí (napr. facebook) Vyhlasovateľa, ako aj prostredníctvom propagácie na internetovej stránke www.aitec.sk.

9.8. Účasťou na Súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas s týmto Štatútom a pravidlami v Štatúte uvedenými. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto Štatúte, nesmie sa Súťaže zúčastniť. Súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto Štatútom.

9.9. Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom verejného vyhlásenia Súťaže na webovej stránke a facebooku Vyhlasovateľa.

9.10. Vyhlasovateľ a jednotliví Súťažiaci, sa zaväzujú v prípade vzniku sporu riešiť akékoľvek spory vzájomnými rokovaniami a dohodou. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto Štatútom, sa spravujú primerane príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä nie však len ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

9.11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže, právo zmeniť alebo upraviť Štatút a zverejniť ho rovnakým spôsobom, akým bola Súťaž vyhlásená. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto Súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo predčasne ukončiť bez vyhlásenia výhercu alebo odovzdania ceny. Zmenu Štatútu alebo odvolanie Súťaže zverejní Vyhlasovateľ na svojej webovej alebo facebookovej stránke.

9.12. Vyhlasovateľ svojím podpisom na tomto Štatúte potvrdzuje, že tento Štatút vydal slobodne a prejavuje svoju vôľu byť ním v Súťaži viazaný.

 

V Bratislave, dňa 15. 9. 2022