ÚvodSúťažný formulárGalériaVíťazné projektyPodmienky a pravidlá súťaže

Štatút súťaže – Spoznávame Slovensko

Preambula

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže pod názvom „Spoznávame Slovensko“ (ďalej len „Súťaž“) a je jediným záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto Súťaž (ďalej len „Štatút“). Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 300/2019 Z. Z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.

1. Vyhlasovateľ Súťaže

1.1. Vyhlasovateľom a organizátorom Súťaže je vydavateľstvo AITEC, s. r. o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava, korešpondenčná adresa: Ráztočná 19, 821 07 Bratislava, IČO: 43829171, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49613/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

1.2. Zabezpečenie a administráciu výhier v Súťaži realizuje Vyhlasovateľ.

2. Cieľ Súťaže

2.1. Cieľom Súťaže je podporiť, propagovať a zatraktívniť vlastivedné vzdelávanie, poskytnúť učiteľom námety na školské aktivity a triedne projekty, vytvoriť žiakom priestor pre tvorbu vlastného súťažného projektu, v ktorom môžu tvorivo aplikovať nadobudnuté vedomosti, posilniť a podporiť vzťah a záujem žiakov k predmetu vlastiveda a rozvíjať u žiakov kvalifikáciu a kľúčové kompetencie potrebné pre 21. storočie (získavanie poznatkov, znalostí, prezentačných zručností, schopnosti kooperácie, plánovania, analytického uvažovania, kritického myslenia, rozvoj praktických, komunikačných a IKT zručností). Cieľom Súťaže je zároveň podpora a propagácia produktov Vyhlasovateľa.

2.2. Podstatou Súťaže je tvorba triednych súťažných projektov z predmetu Vlastiveda vo 4. ročníku ZŠ podľa tematických oblastí v jednej z desiatich kategórií:

 • Cestovná kancelária
 • Osobnosť regiónu
 • Pozvánka do našej obce
 • Kronika obce a jej zaujímavosti
 • Povesti a legendy regiónu
 • Chutné špeciality regiónu
 • Zberateľ ľudových tradícií
 • Architektonické skvosty regiónu
 • Ornamenty a vzory regiónu (prezentované na odevoch, obrazoch, výšivkách, šperkoch a architektúre…)
 • Skok do histórie.

2.3. Tematické oblasti kopírujú rozvrhnutie učiva v pracovnej učebnici Vlastiveda pre štvrtákov/Vlastiveda pre štvrtákov LITE (J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová):

 • Slovensko v minulosti a dnes
 • Od Tatier k Dunaju
 • Od Dunaja po Hornád
 • Od Hornádu po Dunajec.

2.4. Triedny súťažný projekt môže byť spracovaný v slovenskom jazyku, v elektronickej forme (prezentácia, video, fotoreportáž) alebo v papierovej (listinnej) podobe.

2.5. Obsah súťažného projektu nesmie zasahovať do práva na ochranu osobnosti, práva na ochranu súkromia a osobných údajov, práva na ochranu dobrého mena a dobrej povesti, autorského práva, práv duševného vlastníctva ani iných práv a oprávnených záujmov akýchkoľvek tretích osôb. Súťažný projekt nesmie mať hanlivý, rasistický, násilný alebo iným spôsobom nevhodný obsah.

3. Trvanie súťaže

3.1. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období od 1. novembra 2023 (00:00:01 SELČ) do 10. júna 2024 (23:59:59 SELČ) pre výhry uvedené v čl. 6. bod 6.1. tohto Štatútu.

3.2. Všetky triedne súťažné príspevky je potrebné zaslať najneskôr do 31. mája 2024 (23:59:59 SELČ).

3.3. Dvadsať víťazných príspevkov, ako i absolútny víťaz, budú zverejnení dňa 10. júna 2024.

4. Podmienky účasti v Súťaži

4.1. Do Súťaže sa môžu so súhlasom riaditeľky/riaditeľa školy zapojiť školy zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „škola“), a to prostredníctvom jednotlivých triednych kolektívov (tried) 4. ročníkov základných škôl (ďalej ako „Súťažiaci“). Prihlasovateľom do Súťaže a garantom predloženého súťažného projektu triedneho kolektívu bude príslušný triedny učiteľ alebo vyučujúci, ktorý aktivitu realizuje (ďalej len „Prihlasovateľ“). Súťažný projekt môže predložiť samostatne každý triedny kolektív 4. ročníka príslušnej základnej školy.

4.2. Súťaž je určená pre súťažný projekt pripravený výlučne žiakmi štvrtých ročníkov základných škôl pod odborným vedením pedagogických zamestnancov školy.

4.3. Prihlasovateľom môže byť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ku dňu prihlásenia súťažného projektu do Súťaže dovŕšila vek 18 rokov a je spôsobilá na právne úkony,
 • má pracovný vzťah k danej škole v rámci siete škôl a školských zariadení na území Slovenskej republiky ako pedagogický zamestnanec,
 • získala súhlas riaditeľky/riaditeľa školy, ktorej triedny kolektív sa zúčastňuje Súťaže,
 • je triednym učiteľom alebo vyučujúcim triedneho kolektívu, ktorý spracoval súťažný projekt, prípadne je vo funkcii vedenia danej školy (riaditeľka/riaditeľ),
 • splní pravidlá tejto Súťaže.

4.4. Škola/Prihlasovateľ je povinná na vlastné náklady získať akékoľvek a všetky súhlasy alebo privolenia osôb, ak je súčasťou súťažného projektu autorské dielo, osobné údaje či atribúty ochrany osobnosti (fotografia, video, zvukový záznam, podobizne, prejavy osobnej povahy a iné) alebo ich zákonných zástupcov vyžadované podľa právnych predpisov a poskytnúť ich Vyhlasovateľovi bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po ich vyžiadaní.

4.5. Škola/Prihlasovateľ je povinná informovať zákonných zástupcov všetkých žiakov, ktorí sa budú zúčastňovať na Súťaži, o pravidlách Súťaže a zaistiť ich potrebný súhlas so zapojením žiakov do Súťaže, pričom túto skutočnosť je Súťažiaci povinný na požiadanie Vyhlasovateľa preukázať.

4.6. Škola/triedny kolektív je do Súťaže zapojená len tými súťažnými projektmi, ktoré zašle Vyhlasovateľovi v súlade s týmto Štatútom.

4.7. Účasťou v Súťaži škola/Prihlasovateľ vyhlasuje, že zaslaním súťažného projektu Vyhlasovateľovi a jeho následným použitím podľa tohto Štatútu nie sú/nebudú porušené autorské alebo iné práva tretích osôb a/alebo iné práva a/alebo právom chránené záujmy v zmysle právnych predpisov, pričom získala všetky potrebné súhlasy na zaslanie podkladov, ich použitie a spracovanie zo strany Vyhlasovateľa, v opačnom prípade zodpovedá za akékoľvek porušenie a/alebo škodu, ktorá v tejto súvislosti Vyhlasovateľovi a/alebo akejkoľvek tretej osobe vznikla a súčasne je Vyhlasovateľ oprávnený Súťažiaceho zo Súťaže vylúčiť.

4.8. Zo Súťaže, a to aj ako Prihlasovatelia, sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi, osoby, ktoré sa podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním, zabezpečením a realizovaním Súťaže a blízke osoby v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení týchto osôb.

4.9. Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v Súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami Súťaže, nebudú do Súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek tomu stala účastníkom Súťaže a/alebo výhercom (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo Súťaže vylúčená, resp. vyradená a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech Vyhlasovateľa. V prípade, ak sa výhercom Súťaže stane takáto vylúčená osoba, výhra v Súťaži jej nebude odovzdaná, a v prípade, že výhra bola tejto osobe odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť Vyhlasovateľovi Súťaže bezodkladne, na základe písomnej výzvy Vyhlasovateľa, resp. nahradiť Vyhlasovateľovi plnú hodnotu prevzatej výhry. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zo Súťaže, ak Vyhlasovateľ zistí, že účastník dosiahol účasť v Súťaži alebo výsledok v Súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi a/alebo konaním v rozpore s pravidlami a podmienkami Súťaže (bez ohľadu na skutočnosť, či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby), pričom toto rozhodnutie Vyhlasovateľa bude konečné.

4.10. Ak sa do Súťaže nezapojí žiadna osoba alebo žiadna osoba nebude spĺňať podmienky účasti v Súťaži v zmysle tohto Štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

4.11. Zapojením sa do Súťaže škola/Prihlasovateľ vyhlasuje, že súťažný projekt a spôsob jeho vytvorenia je v súlade s týmto Štatútom.

4.12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponechať si doručené súťažné projekty a nezasielať ich Súťažiacim naspäť.

5. Pravidlá Súťaže

5.1. Súťažiacim sa môže stať škola prostredníctvom triednych kolektívov 4. ročníka základných škôl, ktoré bude do Súťaže prihlasovať Prihlasovateľ, a to za podmienky splnenia podmienok účasti v Súťaži podľa článku 4 tohto Štatútu, pokiaľ počas trvania Súťaže v zmysle článku 3. bod 3.1 tohto Štatútu odošle prihlasovací formulár s pravdivo a úplne vyplnenými kontaktnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, email, telefonický kontakt, trieda, počet žiakov triedy, názov a adresa školy, v lehotách podľa článku 3. bod 3.2 tohto Štatútu, súťažný projekt vypracovaný v súlade s týmto Štatútom, Súhlas dotknutej osoby a Vyhlásenie o autorstve (ďalej len „Súťažiaci“). Prihlasovateľ zastupuje celý triedny kolektív. Prihlasovací formulár bude zverejnený v elektronickej podobe na adrese: https://sutaze.aitec.sk/.

5.2. Prihlasovanie súťažných projektov prebieha pre každý tematický okruh osobitne, a to výlučne prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza na webovej stránke: https://sutaze.aitec.sk/. Spolu s vyplnením formulára odsúhlasí Prihlasovateľ aj spracovanie osobných údajov a Vyhlásenie o autorstve. Adresa pre zasielanie súťažných projektov v elektronickej forme je sutaze@aitec.sk. Adresa pre zasielanie súťažných projektov v papierovej (listinnej) podobe je korešpondenčná adresa Vyhlasovateľa uvedená v článku 1 bod 1.1 tohto Štatútu. Ak Súťažiaci posiela súťažný projekt v papierovej (listinnej) podobe, rozhodujúci je dátum odovzdania súťažného projektu na poštovú prepravu.

5.3. Súťažiaci si zvolí kategóriu uvedenú v článku 2. bod 2.2. tohto Štatútu podľa svojich preferencií, pričom sa môže zapojiť do jednej, dvoch alebo aj troch kategórií, a to v časovom limite stanovenom v článku 3. bod 3.2. Štatútu.

5.4. Počas trvania Súťaže môže Súťažiaci poslať maximálne 3 triedne súťažné príspevky.

5.5. Súťažné projekty bude posudzovať porota, zložená zo 6 zamestnancov Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vymenovávať a odvolávať členov poroty podľa vlastného uváženia a určiť predsedu poroty. Vyhlasovateľ nie je povinný zverejňovať mená členov poroty.

5.6. Porota vyberie celkovo dvadsať víťazných súťažných projektov a absolútneho víťaza výlučne podľa vlastného uváženia, pričom pri posudzovaní súťažných projektov a výbere víťazov bude zohľadňovať najmä hodnotiace kritériá, špecifikované v Prílohe č. 1 k tomuto Štatútu. Hodnotenie súťažných projektov porota vykoná pridelením bodov v rozsahu podľa Prílohy č. 1 k tomuto Štatútu pre každé z uvedených hodnotiacich kritérií. Dvadsať súťažných projektov a absolútny víťaz, ktorým bol členmi poroty pridelený v súčte najvyšší počet bodov, sa stanú víťaznými súťažnými projektmi. Kategória ani tematická oblasť, ktorú si Súťažiaci vyberie, nie je pri výbere víťazných súťažných projektov rozhodujúca.

5.7. Porota vyberie celkovo dvadsať víťazných súťažných projektov zo všetkých súťažných projektov doručených Vyhlasovateľovi v lehote podľa článku 3. bod 3.2  tohto Štatútu a to, v termíne podľa článku 3. bod 3.3 tohto Štatútu.

5.8. Súťažiaci môže vyhrať aj viac ako len jednu cenu počas trvania Súťaže, najviac však tri.

5.9. Uplynutím dňa 31. mája 2024 vyberie porota najneskôr do 10. júna 2024 zo všetkých predložených súťažných projektov absolútneho víťaza, ktorý získa hlavnú cenu. Kritériom pri výbere absolútneho víťaza bude najmä originalita a inovatívnosť zaslaného súťažného projektu/súťažných projektov. O absolútnom víťazovi rozhodne porota hlasovaním, pričom v prípade rovnosti hlasov bude určujúcim hlas predsedu.

5.10. Vyhlasovateľ nezodpovedá za to, že Súťažiaci uvedie nesprávne a/alebo neúplné údaje a z tohto dôvodu ho nebude možné zaradiť do Súťaže, resp. kontaktovať pre účely oznámenia a prevzatia výhry.

5.11. Každý Súťažiaci zapojením do Súťaže vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s pravidlami a podmienkami Súťaže stanovenými týmto Štatútom.

6. Výhry v Súťaži, oznámenie a odovzdanie výhier

6.1. V Súťaži je možné získať tieto výhry:

 • absolútny víťaz (triedny kolektív, ktorý spracoval súťažný projekt, vyhodnotený porotou ako absolútny víťaz) získa poukážku na nákup kníh v kníhkupectve Martinus v hodnote 200 €.
 • Triedne kolektívy, ktorých príspevok sa umiestni na 1. – 5. mieste (spolu päť víťazných príspevkov) získa sadu dvoch rakiet a loptičku (plážová hra) pre celú triedu.
 • Triedne kolektívy, ktorých príspevok sa umiestni na 6. – 10. mieste (spolu päť víťazných príspevkov) získa športovú fľašu pre celú triedu.
 • Triedne kolektívy, ktorých príspevok sa umiestni na 11. – 15. mieste (spolu päť víťazných príspevkov) získa zápisník na zapisovanie cestovateľských zážitkov pre celú triedu.
 • Triedne kolektívy, ktorých príspevok sa umiestni na 16. – 20. mieste (spolu päť víťazných príspevkov) získa vrecko so šnúrkami na zatiahnutie pre celú triedu.

6.2. Všetky triedne kolektívy zúčastnené na Súťaži získajú certifikát účastníka Súťaže. Prihlasovatelia všetkých ocenených súťažných projektov získajú kartovú hru „Naše Slovensko“.

6.3. Za zdanenie vecnej výhry zodpovedá víťaz. Výhra je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zároveň odvodu do zdravotnej poisťovne. Výnimkou je výhra v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. Hodnotu výhry oznámi Vyhlasovateľ víťazovi spolu s oznámením o výhre. Vyhlasovateľ nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti víťaza.

6.4. Vyhlasovateľ oznámi výsledky Súťaže na jeho webovom sídle www.aitec.sk/sutaze. Zverejnený bude názov triedy a školy víťazných súťažných projektov. Výhercovia budú kontaktovaní Vyhlasovateľom prostredníctvom e-mailu (zaslaného na adresu uvedenú Prihlasovateľom vo formulári podľa článku 5 bod 5.1 tohto Štatútu) najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vyhlásenia víťazov jednotlivo podľa časového harmonogramu v zmysle článku 3. bod 3.3 tohto Štatútu. Výherca najneskôr do 48 hodín od odoslania oznámenia o výhre formou e-mailovej správy zaslanej Vyhlasovateľovi, potvrdí na emailovú adresu Vyhlasovateľa sutaze@aitec.sk, že má o výhru záujem. V prípade, ak výherca nepotvrdí, že má o výhru záujem alebo nebude súhlasiť s odovzdaním výhry alebo výhru odmietne, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa.

6.5. Výhry budú výhercom odovzdané osobne, zaslaním doporučenou zásielkou prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou spoločnosťou, vždy do štrnástich (14) pracovných dní odo dňa doručenia potvrdenia výhercu, že má o výhru záujem. Za správnosť vyplnených údajov na odovzdanie výhry zodpovedá Súťažiaci. Výherca je povinný v prípade osobného odovzdania výhry predložiť zástupcovi Vyhlasovateľa doklad preukazujúci jeho totožnosť.

6.6. Vyhlasovateľ nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie, zničenie alebo odcudzenie výhry, ku ktorej došlo po odovzdaní výhry Slovenskej pošte alebo kuriérskej službe na doručenie výhercovi.

6.7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť druh výhry, resp. výhier v Súťaži a/alebo nahradiť výhru, resp. výhry v Súťaži inými výhrami podľa svojho vlastného uváženia a/alebo meniť podmienky odovzdania výhier.

6.8. Súťažiacim nevzniká nárok na výhru len ich samotnou účasťou v Súťaži podľa tohto Štatútu. Na výhru v Súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Občianskeho zákonníka nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Súťažiaci nemôže požadovať vydanie inej výhry, výhry vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve.

6.9. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu.

6.10. Vyhlasovateľ nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži.

6.11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre účasť v Súťaži boli splnené alebo nie. Výhru nemôže vyhrať Súťažiaci, ktorý čo i len čiastočne nesplnil podmienky účasti v Súťaži podľa článku 4. tohto Štatútu.

7. Autorské práva k súťažným projektom

7.1. Autorské práva k súťažnému projektu sa riadia ustanoveniami zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „AZ“).

7.2. Zapojením sa do Súťaže škola/Prihlasovateľ záväzne vyhlasuje a potvrdzuje, že je oprávnený udeliť licenciu na použitie súťažného projektu v zmysle týchto podmienok podľa AZ.

7.3. Vyhlasovateľ bude oprávnený k použitiu súťažných projektov bez časového, územného a vecného obmedzenia s možnými spôsobmi použitia podľa ustanovenia § 19 AZ, vrátane zverejnenia a vydania súťažných projektov, ich uvedenia na verejnosti a vykonania akýchkoľvek a všetkých úprav súťažných projektov, ich spracovania a spojenia s inými dielami, ako i použitia odvodených diel v rozsahu a spôsobmi dojednanými v tomto Štatúte a Vyhlásení o autorstve. Licencia sa poskytuje Vyhlasovateľovi bezodplatne, je neodvolateľná, nevypovedateľná a nedostúpiteľná (s výnimkou odstúpenia podľa § 73 AZ).

7.4. Tieto licenčné podmienky sa aplikujú na súťažný projekt bez ohľadu na to, či súťažný projekt je autorským dielom podľa AZ alebo nie a v prípade nejasností alebo pochybností musia byť vždy vykladané takým spôsobom, aby v maximálnej možnej miere a bezodplatne umožňovali Vyhlasovateľovi nerušene použiť súťažný projekt podľa svojho uváženia.

7.5. Deň prihlásenia sa do Súťaže a zaslania súťažného projektu je dňom poskytnutia licencie k súťažnému projektu podľa tohto článku Štatútu, pričom licencia sa poskytuje na dobu trvania autorských práv.

7.6. Vyhlasovateľ nie je povinný poskytnutú licenciu využiť, t. j. poskytnutá licencia má oprávňujúci, a nie zaväzujúci charakter.

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov

8.1. Súťažiaci/Prihlasovateľ ako dotknutá osoba udeľuje Vyhlasovateľovi dobrovoľný a vážny súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov, ktorými sú údaje poskytnuté v zmysle článku 5 bod 5.1 tohto Štatútu vo formulári v rozsahu meno, priezvisko, telefonický kontakt, emailová adresa, trieda, počet žiakov triedy, názov a adresa školy vrátane zverejnenia výsledkov Súťaže.

8.2. Súťažiaci/Prihlasovateľ udeľuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 8.1 tohto článku za účelom evidencie účastníkov Súťaže, realizácie Súťaže, vyhodnotenia Súťaže, kontaktovania výhercov Súťaže a odovzdania výhry, ďalej za účelom plnenia si svojich zákonných povinností a informovania Súťažiacich o novinkách, zľavách a akciách Vyhlasovateľa. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

8.3. Škola/Prihlasovateľ musí mať od zákonných zástupcov žiakov, ktorí spracovali súťažný projekt písomný súhlas, na základe ktorého bude Vyhlasovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje žiakov, resp. ich zákonných zástupcov a bezodplatný písomný súhlas (privolenie) podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka s použitím podobizní, prejavov osobnej povahy, obrazových snímok a zvukovo – obrazových záznamov, týkajúcich sa žiakov, ako i výtvorov duševnej kreatívnej činnosti žiakov v súvislosti so Súťažou. Formulár na udelenie súhlasu, ktorý je možné pre tento účel využiť, sa nachádza na stránke Vyhlasovateľa: https:sutaze.aitec.sk/formular. Udelenie súhlasu podľa tohto bodu je podmienkou účasti v Súťaži a podmienkou na odovzdanie výhry. Ak žiak nie je v súťažnom projekte jednoznačne identifikovateľný a ak nedôjde k použitiu podobizne, prejavov osobnej povahy, obrazových snímok a zvukovo-obrazových záznamov, týkajúcich sa žiakov triedneho kolektívu, či výsledkov ich kreatívnej duševnej činnosti, ktoré nebudú súčasťou spoločného diela, súhlas podľa tohto bodu nie je potrebný.

8.4. Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú (ak dotknutá osoba neodvolá súhlas skôr) na dobu trvania Súťaže a vyhodnotenia Súťaže, najdlhšie však na dobu jedného (1) roku odo dňa skončenia Súťaže v zmysle článku 3. bod 3.1 tohto Štatútu; v prípade plnenia zákonných povinností Vyhlasovateľa ako prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o DPH, zákon o dani z príjmov právnických osôb, a pod.) – 10 rokov, ak nie je v osobitných predpisoch stanovené inak.

8.5. Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákona“).

8.6. Súťažiaci/Prihlasovateľ bol informovaný a berie na vedomie svoje práva, ktoré mu vyplývajú z Nariadenia a Zákona, najmä, nie však len:

 • právo na odvolanie súhlasu,
 • právo na poskytnutie informácií,
 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na obmedzenie súhlasu spracúvania,
 • právo na vymazanie (právo na zabudnutie),
 • právo na opravu.

8.7. Súťažiaci/Prihlasovateľ vyhlasuje, že bol Vyhlasovateľom poučený o spracovaní ochrany osobných údajov, že poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé, a že sú Vyhlasovateľovi poskytnuté dobrovoľne a vážne.

8.8. Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov. Kontakt na zodpovednú osobu je prostredníctvom e-mailu: udaje@aitec.sk.

8.9. Bližšie informácie o právach a podmienkach ochrany osobných údajov nájdete na internetovej stránke https://www.aitec.sk/podmienky-pre-spracovanie-osobnych-udajov.

8.10. Vyhlasovateľ nerealizuje cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín, nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa.

9.2. Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká, záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s výhrou, s nesprávnymi údajmi poskytnutými Súťažiacim alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, resp. nevyužitím výhry.

9.3. Vyhlasovateľ nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so Súťažou, najmä problémy súvisiace s funkčnosťou telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám. Súťažiaci berie na vedomie, že Vyhlasovateľ nezaručuje, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom súťažiaci vždy dosiahne pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom realizácie Súťaže.

9.4. Na zaradenie do Súťaže, ani na výhru nie je právny nárok.

9.5. Vyhlasovateľ Súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

9.6. Propagácia Súťaže a oznámenie o trvaní Súťaže sa uskutoční prostredníctvom sociálnych sietí (napr. facebook) Vyhlasovateľa, ako aj prostredníctvom propagácie na internetovej stránke www.aitec.sk.

9.7. Súťažiaci zapojením do Súťaže súhlasí a vyhlasuje, že Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

9.8. Vyhlasovateľ Súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je nijako sponzorovaná, schvaľovaná ani riadená Facebookom a nie je s Facebookom nijako spojená.

9.9. Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci bezvýhradný súhlas s týmto Štatútom a pravidlami v Štatúte uvedenými. Ak Súťažiaci nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto Štatúte, nesmie sa Súťaže zúčastniť. Súťažiaci účasťou v Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom tohto Štatútu.

9.10. Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom verejného vyhlásenia Súťaže na webovej stránke a facebooku Vyhlasovateľa.

9.11. Vyhlasovateľ a jednotliví Súťažiaci sa zaväzujú v prípade vzniku sporu riešiť akékoľvek spory vzájomnými rokovaniami a dohodou. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto Štatútom, sa spravujú primerane príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä nie však len ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

9.12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa vlastného uváženia, právo zmeniť alebo upraviť Štatút a zverejniť ho rovnakým spôsobom, akým bola Súťaž vyhlásená. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek túto Súťaž odvolať, prerušiť, odložiť, úplne zrušiť alebo prečasne ukončiť bez vyhlásenia výhercu alebo odovzdania výhry, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek náhrady Súťažiacim.

9.13. Akékoľvek zmeny Súťaže a/alebo zmeny tohto Štatútu budú zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa alebo na facebookovej stránke Vyhlasovateľa.

9.14. V prípade potreby výkladu ktoréhokoľvek ustanovenia týchto pravidiel je rozhodujúcim pre záväznosť výkladu stanovisko Vyhlasovateľa.
Vyhlasovateľ svojím podpisom na tomto Štatúte potvrdzuje, že tento Štatút vydal slobodne a prejavuje svoju vôľu byť ním v Súťaži viazaný.

 

V Bratislave, dňa 01. 11. 2023

 

Príloha č. 1 Štatútu súťaže „Spoznávame Slovensko“

vyhlásenej vydavateľstvom AITEC, s. r. o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava, korešpondenčná adresa: Ráztočná 19, 821 07 Bratislava, IČO: 43829171, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49613/B

Kritéria posudzovania projektov:

Jednotlivé projekty bude hodnotiť štvorčlenná komisia. Každý člen komisie môže prideliť súťažnému projektu maximálne 25 bodov. Víťazným projektom v jednotlivých tematických oblastiach sa stane projekt s najvyšším počtom bodov.

1. Kreativita a inovatívnosť (max. 8 b)

 • Kreatívnosť, nápaditosť a originalita spracovania témy
 • Inovatívne a moderné námety a formy práce spracovania témy
 • Metódy práce zamerané na rozvoj kompetencií vo vzdelávaní v 21. storočí

2. Obsahové spracovanie (max. 8 b)

 • Obsahové spracovanie zodpovedá vybranej tematickej oblasti a kategórii
 • Obsahové zameranie zodpovedá popisu projektu
 • Informácie obsiahnuté v príspevku sú pravdivé a zodpovedajú realite
 • Možná/jednoduchá aplikácia v praxi
 • Výpovedná hodnota, jasnosť a zrozumiteľnosť spracovania
 • Množstvo a kvalita použitých informácií

3. Využitie osobnostných zručností a schopností (max. 5 b)

 • Miera zapojenia kolektívu pri tvorbe projektu
 • Podpora interpersonálnych vzťahov

4. Grafické spracovanie a forma (max. 4 b)

 • Vizuálna úroveň a estetika spracovania
 • Grafika
 • Formy výstupu
  • video: mp4 v rozsahu max. 10 minút (max. veľkosť do 200 MB)
  • zvuk: mp3 v rozsahu max. 10 minút (max. veľkosť do 200 MB)
  • obrázky: png, jpg (max. veľkosť 1 súboru 5 MB)
  • súbory: PDF, ppt, pptx (max. veľkosť 1 súboru 5 MB)

Do jednotlivých kôl súťaže budú zaradené iba projekty odoslané do uzávierky Súťaže, t.j. do 31. 5. 2024